Biogas är en förnybar gas som framställs av att organiskt material bryts ner i en syrefri miljö.

Biogas med fordonsgaskvalité består i huvudsak av metan. Resterande beståndsdelar är mindre mängd koldioxid, vattenånga samt små mängder av svavelväte. I nedanstående tabell redovisas sammansättning av fordonsgas enligt svensk standard.

Om du har ett behov av biogas så tveka inte att kontakta oss.

Egenskaper Enhet Krav Provningsmetod
Värmevärdeundre min. MJ/kg 44 SS-EN ISO 6976
Wobbeindexundre MJ/Sm3 41,9-49,0 SS-EN ISO 6976
Metantal min.:   70 MWM enligt prEn 16726 a AVL a
Kolvätedaggtemperatur, vid 0,1-7,0 MPa, max. °C -2 ISO 23874
ISO/TR 11150
Tryckvattendaggpunkt b, vid 20,0 MPa, max. °C -10 - -30 c SS-EN ISO 6327d
Koldioxid + syrgas + kvävgas max. e därav syrgas max. mol-%
mol-%
5,0
1,0
SS-EN ISO 6974-serien (del 1 till 6)
Total svavelhalt, max. mg/kg 13 SS-EN ISO 6326-1
SS-EN ISO 6326-5
Vätgas, max. mol-% 2 SS-EN ISO 6974-serien (del 1, 2, 3, 6)
SS-EN ISO 6975
Totalhalt siloxaner räknat som Si, max.1 mg/kg 0,7 g SP4846 Siloxaner - Biomethane/biogas - Determination of siloxanesh
Olja, max. mg/kg 20 SP5184 Olja - Biomethane/CNG - Sampling and determination of oil carryoverh,i
Anm. 1 Gränsvärden i denna standard gäller vid leveranspunkten som drivmedel.
Anm. 2 Kraven i avsnitt 5 ska utvärderas med hjälp av angivna provmetoder. Andra provmetoder kan användas om provningslaboratoriet kan visa att metoden har samma, eller bättre, precisionsdata som den standardmetod de ersätter.
a MWM-metoden beskrivs i prEN 16726:2014 [4]. Den ursprungliga AVL-metoden beskrivs i SS-EN ISO 15403-1:2008 [5] och DIN 51624:2008-02 [6].
b I kombination med låga temperaturer kan fritt vatten och lättare kolväten som t.ex. metan bilda isaktiga utfällningar av kolvätehyrater, med försämrad körbarhet som följd.
c Se tabell A.2, olika värden beroende på tid på året och plats i landet.
d Metoden är verifierad för intervallet -25 °C till +5 °C men gäller här även för intervallet -30 °C till +5 °C.
e Denna gränssättning innebär att minimumhalt för metan i uppgraderad biogas är 95,0 mol-%.
f Fordonsindustrin behöver denna gräns för att säkerhetsställa efterbehandlingssystemens hållbarhet över bilens hela livslängd.
g Kisenivåer under 0,13 mg/kg anses som ofarliga för motorer. Biogasindustrin kan vid tidpunkt för publicering av denna standard endast garantera ner till 0,7 mg/kg. I praktiken ligger nivåerna i Sverige efter uppgradering under 0,7 mg/kg.
h Analysmetoderna SP4846 [7] och SP5184 [8] är provtagnings- och analysmetoder hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. De är fritt tillgängliga på www.sp.se. Vid tidpunkt för publicering av denna standard finns inga ISO- eller CEN-metoder för dessa analyser.
i En grov uppskattning kan erhållas genom "subtraktionsmetoden", där ett genomsnitt för gasens oljeinnehåll beräknas genom att subtrahera mängd borttagen olja i coalescingfilter från mängd tillsatt olja i gasdistributionssystemets kompressorer och sedan dividera med mängd levererad gas [5, 6].
 

Hör av dig

Vill du veta mer, är du intresserad av vårt erbjudande, har du andra idéer eller tankar?

Kontakta Oss

Kontaktuppgifter

Erik Woode

Marknadschef
+46 (0)720 64 74 76

Linköping, Sweden