Biogasanläggningar

Tillbaka

Hagelsrum Rötkammare

Hagelsrum Biogas AB

SBI uppförde under hösten 2011 en gårdsanläggning på Hagelsrums Gård utanför Målilla. Anläggningen driftsattes i slutet av 2011 och levererar grön el sedan januari 2012 genom att gårdens egen produktion av gödsel rötas, ca 24 000 årston av både flytgödsel och djupströbädd.
Producerad biogas används i intilliggande kraftvärmeanläggning för att producera el och värme. Ca 1 200 000 kWh el och lika mycket värme produceras. Gården som nu är självförsörjande på el och värme kan även sälja ca 600 000 kWh per år till elhandelsaktör. Den värme som inte används till gården åtgår till uppvärmning av biogasprocessen.

Utöver produktionen av förnyelsebar energi erhålls en stor vinst för miljön när ca 200 ton av växthusgasen metan inte längre emitteras från gårdens lagringsbrunnar i och med att denna tillvaratas i rötningsprocessen. Detta motsvarar en reduktion av växthusgaser med 4 200 ton koldioxidekvivalenter.

Efter förberedande markarbeten och gjutningar under sommaren 2011 påbörjades byggnation av anläggningen i oktober, stod färdigbyggd i december och levererar el och värme sen årsskiftet 2011/2012.

  • Rötkammare är i glasemaljerat stål på 2 300 m3
  • Fastinmatning modell fullfoderblandare på 24 m3 med skruvinmatning
  • Teknikcontainer modell SBI Standard med pumpar, ventilstyrning, värmeväxlare, elcentral samt styrsystem
  • Kraftvärmecontainer med MAN gasmotor på 190 kW el och 200 kW värme
  • Högtemperaturflackla
 
Ägare: Hagelsrum Gård AB (50%), Swedish Biogas International AB (50%)
Driftstart: Januari 2012
Behandlad mängd substrat: 24 000 ton/år
Producerad mängd biometan: 560 000 Nm3/år
Produktion av biogödsel: 23 000 m3/år
Reduktion av CO2: Cirka 4 200 ton/år

Kontaktuppgifter

Peter Sigefjord

Projektchef
+46 (0)702 01 37 27

Linköping, Sweden