Biogasanläggningar

Tillbaka

Vårgårda - Herrljunga

Vårgårda - Herrljunga Biogas AB

Swedish Biogas International AB uppförde under 2013 och början av 2014 en större samlingsanläggning för huvudsakligen gödsel utanför Vårgårda. Anläggningen ägs och drivs av VH Biogas AB som är ett biogasbolag med ett 20-tal delägande lantbrukare samt andra företag i regionen. Driftsättning av anläggningen inleddes under hösten 2013.

På anläggningen renas producerad biogas till fordonsgas som delvis kommer att säljas på den lokala gasmacken i Vårgårda samt med flak distribueras till andra orter i Västergötland. Årsproduktionen på anläggningen är ca 2 miljoner Nm3 fordonsgas och 60 000 ton förädlad biogödsel. Huvudsakligt substrat till anläggningen är gödsel från delägarnas djurhållning, kompletterat med animaliska biprodukter och vegetabilier. En unik egenskap som finns på denna anläggning är uppdelningen i en rötningslinje för KRAV-gödsel och en linje för konventionell gödsel och avfall med animaliskt ursprung.

Utöver produktionen av förnyelsebar energi och förädlad gödsel erhålls en stor vinst för miljön när ca 500 ton av växthusgasen metan inte längre emitteras från gårdarnas lagringsbrunnar utan tillvaratas i rötningsprocessen. Detta motsvarar en reduktion av växthusgaser med ca 11 000 ton koldioxidekvivalenter.

Några anläggningsdata i korthet:

  • Rötkammare är i glasemaljerat stål på 4 500 och 2 500 m3
  • Fastinmatning modell fullfoderblandare på 18 resp 16 m3 med skruvinmatning
  • Tre tankar på 12 m3 för hygienisering vid 70⁰C i en timme
  • Uppgradering med membranteknik (den första i Sverige)
  • SBI styrsystem på industriell plattform från Siemens
  • Högtemperaturflackla
 
Ägare: Lantbrukskollektiv och lokala företagare i Vårgårda och Herrljunga
Driftstart: Hösten 2013
Behandlad mängd substrat: 65 000 ton/år
Producerad mängd biometan: 2 000 000 Nm3/år
Produktion av biogödsel: 60 000 ton/år
Reduktion av CO2: Cirka 11 000 ton/år

Kontaktuppgifter

Peter Sigefjord

Projektchef
+46 (0)702 01 37 27

Linköping, Sweden